bip.gov.pl bip.scwis.org.pl
RSS
A A A K

Bieg 9

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola 38 40-596 Katowice, e-mail: biuro@scwis.pl, telefon 326012108
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja imprezy biegowej pt. Bieg 9 na trasie 9 kilometrów dla 500 biegaczy. Zakres czynności, objęty zamówieniem obejmuje w szczególności:
-przygotowanie trasy/zabezpieczenie i oznakowanie;
- zorganizowanie zaplecza wc w biurze zawodów, na starcie oraz na mecie
- punkt z napojami w połowie trasy
- medale dla wszystkich uczestników biegu
- pakiety startowe (koszulka techniczna, medal pamiątkowy)
- organizacja biura zawodów
- obsługa na miejscu, w tym zapewnienie ekipie organizatorów i sędziów koszulek informacyjnych;
- postawienie i obsługa mety i startu
- nagrody dla zwycięzców, dla pierwszych trzech osób w dwóch kategoriach
- prowadzenie zapisów na bieg w formie elektronicznej i bezpośrednio przed startem w biurze zawodów;
- zapewnienie ciepłego posiłku po biegu,
- elektroniczny pomiar czasu;
- zapewnienie sędziów
- stworzenie strony internetowej
- projekt koszulek pamiątkowych
- zabezpieczenie medyczne
- obsługa medialna (film, fotorelacja)
- promocja różnymi kanałami (gazeta, radio, tv, internet)
- stworzenie regulaminu i informatora biegu
- zabezpieczenie pomiaru czasu oraz wyniki biegów
- konferansjer
- podium wraz z nagłośnieniem
- szatnie, przebieralnie dla biegaczy
-uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, zezwoleń i podjęcie wszelkich czynności administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej organizacji imprezy;
Po stronie wykonawcy pozostają również wszelkie inne czynności, niewymienione powyżej, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
III.Termin wykonania zamówienia:
Bieg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 r.

IV. Kryteria oceny ofert: 100% cena brutto.

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Wykonawca w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę związaną z kompleksową organizacją imprezy sportowej.
3. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
VI
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
VI. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt VIII zapytania ofertowego, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta Wykonawcy winna zawierać:
- oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie w razie wyboru oferty do zawarcia umowy;
- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
- wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług z podaniem dat ich realizacji, zakresu oraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi;
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Pola 38 40-596 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2018 r. do godz. 15

VII. Warunki płatności
Termin płatności: do 10 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres biuro@scwis.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu na każdym etapie postępowania przed zawarciem umowy.

IX. Spis załączników:
1. Wzór oferty
2. Wzór wykazu usług
3. Informacja RODO

userfiles/file/zapytanie%20z%20zalacznikami%20bieg(1).pdfOpublikował: Robert Ciupa
Publikacja dnia: 17.10.2018
Podpisał: Robert Ciupa
Dokument z dnia: 16.10.2018
Dokument oglądany razy: 359